Ten e-mail zawiera grafiki, jeżeli nie widzisz ich obejrzyj go w przeglądarce.
24.05.2018
FIRMA ORGANIZACJA PODRÓŻY WYPRAWY Z PASJĄ PROMOCJE DOKUMENTY KONTAKT
 

Karta informacyjna RODO

 Mając na względzie ochronę Twoich danych osobowych, które nam powierzyłeś oraz fakt, iż w dniu 25 maja 2018 r. wchodzą w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 uprzejmie informujemy, że dostosowaliśmy zasady przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych do nowych przepisów.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Biuro Podróży Happy Ticket  s.c. B. Kołcz, P. Hauke z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Władysława Jagiełły 3 lok 3  (dalej „My”, „Happy Ticket” albo „Spółka”).

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do wyznaczonego przez nas inspektora danych osobowych. Oto jego dane kontaktowe:

adres e-mail: iod@happyticket.pl

adres pocztowy: Inspektor Ochrony Danych Biuro Podróży Happy Ticket  s.c. B. Kołcz, P. Hauke., ul. Władysława Jagiełły 3 lok 3, 50-2101 Wrocław.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas składania zamówienia usługi dostępnej w naszym biurze.

 Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez Happy Ticket ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do realizacji zamówionej usługi, która jest dostępna w naszym biurze:

BILETY LOTNICZE
Dokonanie, zmian, anulacja rezerwacji lotniczej
Wystawienie/zmiana/anulacja biletu lotniczego
Odprawa/ zdjęcie odprawy przez Internet w imieniu klienta (wszystkie kierunki, gdzie jest to możliwe)
HOTELE
Rezerwacja/zmiana/anulacja pokoju w Polsce,
Rezerwacja/zmiana/anulacja pokoju poza granicami Polski
Grupowe wyszukanie i przygotowanie oferty noclegu, szkolenia, konferencji w Polsce lub zagranicą
Kompleksowa organizacja szkolenia/konferencji (noclegi, sala szkoleniowa, gastronomia, itp.)
WYNAJEM SAMOCHODU
Rezerwacja samochodu cały Świat, wystawienie voucheru
Anulacja rezerwacji samochodu
BILETY KOLEJOWE
Wystawienie/zmiana/anulacja biletu krajowego
Wystawienie/zmiana/anulacja biletu zagranicznego
BILETY AUTOKAROWE
Wystawienie/zmiana/anulacja biletu
BILETY PROMOWE
Wystawienie/zmiana/anulacja biletu
POŚREDNICTWO WIZOWE
UBEZPIECZENIA PODRÓŻY
Wystawienie polisy elektronicznej
Zmiana polisy elektronicznej
Anulacja polisy elektronicznej
RAPORTY
OBSŁUGA PROGRAMÓW LOJALNOŚCIOWYCH

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych.

Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Happy Ticet, którym jest:

– kontaktowanie się z Tobą, w tym w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne kanały komunikacji, w szczególności i za Twoją zgodą – przez e-mail oraz telefon;

– prowadzenie analiz statystycznych;

– przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych, oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Jeśli się na to zgodzisz, przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu:

– zapisywania danych w plikach cookies, gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych;

– organizacji konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział;

Zgodę na przetwarzanie danych osobowych, możesz wycofać w dowolnym momencie w ten sam sposób jak ją wyraziłeś. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe dopóki nie wycofasz zgody.

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć
i wykonać umowę zawartą z Tobą, a tym samym świadczyć Ci usługę:

– imion i nazwisk, adresu mail, numeru telefonu;

– w przypadku wykonywania usług wizowych dane wskazane w odpowiednich przepisach;

– datę urodzenia w przypadkach wskazanych w odpowiednich przepisach;

– w przy usługach lotniskowych także dane dotyczące dokumentu tożsamości.

Jeśli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy, a w konsekwencji nie będziesz mógł korzystać z usług Happy Ticket.

Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. Poza tymi przypadkami podanie Twoich danych jest dobrowolne.

Jakie masz uprawnienia wobec Spółki w zakresie przetwarzanych danych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich Twoich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Spółkę; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (adres: Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

W jakich sytuacjach możesz się sprzeciwić wobec przetwarzania Twoich danych?

Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

  • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś,
  • Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu.

Pamiętaj, że z prawa sprzeciwu możesz skorzystać od 25 maja 2018 roku.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe udostępniamy naszym podwykonawcom oraz podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną. Możemy przekazać Twoje dane osobowe organom publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami. Nasi podwykonawcy, winni spełniać te same gwarancje i obowiązki jakie zostały nałożone na Happy Ticket.

Ze względu na konieczność zapobiegania wykonywania pewnych funkcji na www.happyticket.pl robotom internetowym, stosujemy mechanizm Google reCAPTCHA do sporadycznego badania, czy zachowania użytkowników naszej strony czy nie noszą znamion zachowań robotów. W takiej sytuacji możemy ujawnić Google LLC Twój adres IP.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

  • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
  • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
  • statystycznych i archiwizacyjnych,

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

W przypadku organizacji, obsługi programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Happy Ticket zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Czy przekazujemy Twoje dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację.

 
Otrzymali Państwo ten e-mail jako prenumeratorzy newslettera dla strony www.happyticket.pl Jeśli chcą Państwo zrezygnować z prenumeraty, prosimy o przesłanie e-mail'a na adres newsletter@hapyticket.pl W temat wiadomości prosimy wpisać: "Nie".
Biuro Podróży HAPPY TICKET
ul. Władysława Jagiełły 3/3; 50-201 Wrocław; tel./fax +48-71-343-44-04; e-mail: biuro@happyticket.pl
Copyright © Happy Ticket 1997 - 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.