rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 11.05.2020

Wjazd i pobyt w Chile

 

W przypadku pobytu do 90 dni nie jest wymagana wiza.  Wjazd odbywa się na podstawie ważnego polskiego paszportu. Przy przekraczaniu granicy obcokrajowcowi wydawana jest specjalna karta (Tarjeta de turismo) zawierająca między innymi informację o dacie wjazdu i nazwę granicznego punktu kontroli.  Dokument ten należy okazać przy wyjeździe z Chile.

Osoby zainteresowane zmianą statusu pobytu lub jego wydłużeniem powinny nawiązać kontakt z Departamentem ds. Obcokrajowców i Migracji www.extranjeria.gob.cl/. Urząd ten zajmuje się wydawaniem wiz, uprawniających do pobytu czasowego  w Chile w związku z pracą, nauką lub w pobytu stałego w przypadku zawarcia związku małżeńskiego z obywatelem chilijskim. Osoba planująca pobyt dłuższy niż 90 dni, związany z np. wykonywaniem pracy zarobkowej, nauką lub działalnością naukową powinna ubiegać się o wydanie stosownej wizy przed wyjazdem do tego kraju. Ostatnie zmiany przepisów migracyjnych ograniczyły możliwość uzyskania zgody na przedłużenie pobytu lub zmiany jego statusu. Obcokrajowcy, którzy posiadają zgodę na czasowy lub stały pobyt na terenie  Chile powinni zwrócić się do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania urzędu stanu cywilnego o nadanie jednolitego numeru ewidencji podatkowej (RUT). Numer ten jest niezbędny np. w przypadku zakupu samochodu, najmu  mieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej.

W Chile obowiązują restrykcyjne przepisy, dot. wjazdu i wyjazdu małoletnich dzieci. W przypadku kiedy podróżują one same lub tylko z jednym z rodziców czy opiekunem prawnym wymagane jest uzyskanie stosownego dokumentu, sporządzonego przed notariuszem,  zawierającego zgodę obu rodziców lub niepodróżującego rodzica. W tego typu przypadkach niezbędne jest także posiadanie zalegalizowanego odpisu skróconego  aktu urodzenia  małoletniego dziecka.

Obcokrajowcy, których pobyt na terenie Chile  związany jest z turystyką górską  lub prowadzeniem działalności naukowo – badawczej w rejonach przygranicznych powinni uzyskać uprzednią zgodę, wydawaną przez Departament Granicy  Państwowej  i Terenów Przygranicznych Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Wszelkie niezbędne informacje na ten temat można uzyskać odwiedzając stronę internetową:  https://difrol.gob.cl/tramites/expediciones/

W 2018 r. władze Wyspy Wielkanocnej wprowadziły ograniczenia w długości pobytu na wyspie. Aktualnie obowiązujący limit to 30 dni.

W związku trudnymi warunkami pogodowymi, panującymi w okresie zimowym zdarzają się ograniczenia w funkcjonowaniu niektórych przejść granicznych, położonych w rejonach górskich.

Aktualizowaną na bieżąco informację o funkcjonowaniu  granicznych punktów kontroli można znaleść na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Publicznego: http://www.pasosfronterizos.gov.cl/

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 16.04.2020

Adres

Ambasada Chile w Warszawie


Chilean Embassy in Warsaw, Poland Ul. Okrezna 62 02-925 Warsaw Poland

Numer telefonu:

(+48) (22) 858 2330 / 1

Faks:

(+48) (22) 858 2329

E-mail:

embachile@onet.pl prochile@onet.pl

Strona WWW:

chileabroad.gov.cl/polonia/

Godziny otwarcia:

09.00-15.00