rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt na Malcie

 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Malty do 90 dni jest paszport bądź dowód osobisty. Prawo swobodnego przemieszczania się i pobytu przysługuje też członkowi rodziny obywatela UE, niezależnie od jego przynależności państwowej. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadku zagrożenia dla bezpieczeństwa państwa i/lub zdrowia publicznego. W przypadku pobytu przekraczającego 90 dni należy wystąpić do maltańskiej policji z wnioskiem o pozwolenie na pobyt dla obywatela UE.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Malty w Warszawie

Adres:
Wiśniowa 40, 02-520 Warszawa

Telefon: (+48) 22 646 46 39
Faks: (+48) 22 646 46 85

E-mail: maltaembassy.warsaw@gov.mt