rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt w Norwegii

 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób na zasadach obowiązujących w Unii Europejskiej/Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz w ramach strefy Schengen. Od 2015 r. Norwegia wprowadziła tymczasowe kontrole graniczne na liniach promowych pomiędzy Norwegią i Danią oraz Niemcami, oraz zaostrzenie tzw. kontroli terytorialnej na obszarach przygranicznych ze Szwecją (tj. w regionach Østfold i Hedmark), w celu uniemożliwienia wjazdu osobom nie posiadającym niezbędnych dokumentów podróży. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Królestwa Norwegii jest ważny dokument paszportowy bądź ważny dowód osobisty. Przed wyjazdem należy się upewnić, czy dokument jest w wystarczająco dobrym stanie technicznym i pozwala na stwierdzenie tożsamości. Norwegia nie wydaje dowodów osobistych swoim obywatelom, co powoduje, że posługując się wyłącznie polskim dowodem osobistym na terenie Norwegii można napotkać problemy z załatwieniem spraw bankowych lub dokonywaniem czynności notarialnych.

Brak niezbędnych środków finansowych na czas pobytu w Norwegii nie może stanowić powodu odmowy wjazdu lub wydalenia obywatela RP z Norwegii. Każdy pobyt dłuższy niż dozwolony dla obywatela Unii Europejskiej (tj. 3 miesiące w przypadku pobytu turystycznego lub 6 miesięcy w przypadku pobytu osoby poszukującej pracy pod warunkiem zarejestrowania się w takim charakterze w norweskim urzędzie pracy) wymaga uzyskania zezwolenia na pobyt.

Nie ma obowiązku meldunkowego w przypadku pobytu o charakterze turystycznym, który nie przekracza 3 miesięcy. W sytuacji woli dłuższego pozostania w Norwegii w celu np. podjęcia pracy zarobkowej, łączenia rodziny, aplikowania o pobyt stały należy zwrócić się do Norweskiego Urzędu ds. Cudzoziemców.

Norweska prowincja Svalbard, w przeciwieństwie do większości terenu Norwegii, nie należy do strefy Schengen. Odmienne regulacje dotyczące wjazdu i pobytu nakładają obowiązek kontroli dokumentów podróży po wjeździe/wyjeździe do/z prowincji Svalbard. W odniesieniu do obywateli Polski nie stosuje się obowiązku wizowego. Więcej informacji nt. wymogów dot. wjazdu, w tym wymaganych dokumentów podróży, dostępnych jest na stronie Gubernatora Svalbardu.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Królestwa Norwegii

Adres:
Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa
Budynek Focus, recepcja B, piętro 10

tel (22) 696 40 30
fax (22) 628 93 83

emb.warsaw@mfa.no