rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt w Tunezji

 

Obywatele polscy udający się do Tunezji są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Paszport powinien być ważny jeszcze co najmniej 3 miesiące od daty planowego opuszczenia Tunezji, Wjazd do Tunezji powinien nastąpić na podstawie paszportu nie budzącego wątpliwości, co do jego autentyczności. Wszelkie uszkodzenia mechaniczne dokumentu, zamazane wizy, dane osobowe, niewyraźne pieczęcie mogą spowodować uciążliwą procedurę wyjaśniającą lub cofnięcie z granicy. Za przekroczenie pobytu powyżej 3 miesięcy, przy wyjeździe na granicy naliczana jest kara w wysokości ok, 20 dinarów za tydzień. Warto podkreślić, że zdarzały się deportacje osób przebywających nielegalnie.

Rezydenci mieszkający w Tunezji za wyrobienie lub przedłużenie karty pobytu płacą 150 dinarów (300 w przypadku składania wniosku po upływie terminu legalnego pobytu); studenci lub uczniowie – 75 dinarów (więcej informacji na tej stronie: http://services.interieur.gov.tn/wap/fr/docs/demarches/05.html)

Osoby przebywające w Tunezji na podstawie karty pobytu oraz mające obywatelstwo tunezyjskie obowiązane są do wykupienia przy każdym wyjeździe znaczka skarbowego wartości 60 TND.

lstnieje obowiązek meldunkowy, Przy pobytach w hotelach następuje to automatycznie. W innych sytuacjach obowiązek ten ciąży na osobie zapraszającej. Zgłoszenie każdego indywidualnego pobytu oraz legalizacji pobytu dłuższego niż 90 dni dokonuje się na najbliższym względem zamieszkania posterunku policji. Zaleca się stosowanie do miejscowych przepisów w tym zakresie oraz legalizację pobytu powyżej ww. okresu.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Republiki Tunezyjskiej

Adres:
Myśliwiecka 14, 00-459 Warszawa

Telefon: 22 628 25 86

E-mail: at.varsovie@ambtun.pl