rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt na Węgrzech

 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do wjazdu i pobytu na terytorium Węgier do 90 dni (niezależnie od jego celu) jest ważny paszport lub dowód osobisty.

Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

Pobyt na Węgrzech powyżej 90 dni wymaga legalizacji. W przypadku planowanego długoterminowego pobytu np. w celu wykonywania lub poszukiwania pracy, podjęcia studiów należy uzyskać zezwolenie na pobyt. Wniosek o wydanie zezwolenia można złożyć w regionalnym oddziale Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (Krajowa Dyrekcja Generalna ds. Cudzoziemców) http://www.bmbah.hu/a_bah_ismertetese.php.

Ubezpieczenie

 

Polisy polskich towarzystw ubezpieczeniowych są honorowane w zakresie, w jakim zostały zawarte.

Niezbędne jest posiadanie dokładnych informacji o zakresie ubezpieczenia, do kogo w razie potrzeby należy zwrócić się za granicą i jaki jest tryb realizacji polisy.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Węgier

Adres:
ul. Chopina 2 00-559 Warszawa

Telefon:
(+48) 22 628 44 51 (+48) 22 628 44 55

Faks:
(+48) 22 621 85 61

E-mail:
mission.vao@mfa.gov.hu