rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt w Estonii

 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europej­skiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Dokumentem podróży uprawniającym do bezwizowego wjazdu i pobytu (niezależnie od jego celu) na terytorium Republiki Estońskiej jest ważny paszport lub dowód osobisty. Przed wyjazdem należy upewnić się, czy posiadany dokument jest we właściwym stanie technicznym i pozwala na potwierdzenie tożsamości.

Przypomnieć należy o bezwzględnym obowiązku posiadania dokumentu paszportowego lub dowodu osobistego przez podróżujące z rodzicami/opiekunami dzieci.

Zakaz wjazdu na terytorium Estonii utrzymuje się w stosunku do tych osób, które w przeszłości dopuściły się przekroczenia przepisów krajowych i otrzymały od władz estońskich decyzję zakazującą im wjazdu i pobytu w Republice Estońskiej. Każdy, kto ma wątpliwości w tej sprawie może wystąpić do Ambasady Republiki Estońskiej w Warszawie z prośbą o udzielenie na ten temat informacji.

Nie ma obowiązku meldunkowego dla cudzoziemców przebywających w Estonii do 90 dni.

 

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Republiki Estonii w Polsce

Adres:
Bzowa 21, 02-708 Warszawa

Telefon: 22 881 18 10

email: embassy.warsaw@mfa.ee