rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt w Rumunii

 

Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać do Rumunii i przebywać w niej przez 90 dni, liczonych w ciągu 6 miesięcy od daty pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium tego kraju na podstawie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Prawo pobytu na okres przekraczający trzy miesiące uzyskują obywatele UE:

– zatrudnieni lub prowadzący działalność gospodarczą;

– mający wystarczające środki utrzymania dla siebie i członków swojej rodziny, aby nie stanowić

w trakcie pobytu obciążenia dla systemu pomocy społecznej państwa członkowskiego oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne;

– przybyli do państwa członkowskiego w celu podjęcia nauki, w tym szkolenia zawodowego, oraz mający pełne ubezpieczenie zdrowotne i środki finansowe na swoje utrzymanie.

W przypadku takiego pobytu państwa członkowskie mogą wymagać od obywateli UE jedynie zarejestrowania się w urzędzie właściwym dla miejsca pobytu i uzyskania dowodu zarejestrowania się.

Istnieje obowiązek meldunkowy. W przypadku noclegów w hotelach, pensjonatach itp. obowiązek ten przejmuje usługodawca, w innych sytuacjach obowiązek meldunkowy powstaje po 15-dniowym pobycie w danej miejscowości. Należy zgłosić się wtedy osobiście na najbliższy posterunek policji, posterunek Policji Granicznej lub do Głównego Inspektoratu ds. Imigracji (Inspectoratul General pentru Imigrări) w celu zarejestrowania pobytu w Rumunii.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Rumunii

Adres:
ul.Fryderyka Chopina 10, 00-559 Warszawa

Telefon: 22 628 31 56

Fax: +48 22 628 52 64

E-mail: varsovia@mae.ro

www.: http://varsovia.mae.ro/