rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 22.05.2020

Wjazd i pobyt w Bułgarii

 

Obywatele polscy korzystają z prawa do swobodnego przepływu osób w ramach Unii Europejskiej/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Od 1 stycznia 2007 r. obywatele polscy mogą wjeżdżać i przebywać na terytorium Republiki Bułgarii przez 90 dni w ciągu 6 miesięcy, licząc od dnia pierwszego wjazdu, oraz przejeżdżać tranzytem przez terytorium Republiki Bułgarii na podstawie ważnych paszportów lub dowodów osobistych. Ograniczenia swobodnego przemieszczania się i pobytu mogą mieć miejsce jedynie w przypadkach zagrażających polityce bezpieczeństwa państwa i zdrowiu publicznemu.

Nie jest wymagane pełnomocnictwo rodziców małoletniego podróżującego z osobą trzecią. Radzimy jednak sporządzanie tego rodzaju dokumentu, który często przydaje się w przypadkach losowych np. choroby, nagłej potrzeby interwencji chirurgicznej, konieczności podpisania zgody na wystawienie paszportu tymczasowego w zamian zagubionego dokumentu tożsamości itp. Pełnomocnictwo powinno zawierać standardowe dane: imię, nazwisko, seria i nr dowodu osobistego rodziców/opiekunów prawnych, dziecka i osoby, pod której opieką będzie się znajdować dziecko. Dokument może być w języku polskim. Jest on bardzo przydatny w razie kontroli policji lub wizyty w placówce medycznej. Ważne jest również posiadanie karty EKUZ lub ubezpieczenia medycznego. Ponadto  do podróży zagranicznych małoletnie dziecko powinno posiadać ważny dowód osobisty albo paszport.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.05.2020

Adres

Ambasada Bułgarii w Warszawie

Adres:
Al. Ujazdowskie 33/35 - 00-540 Warszawa - Poland

Telefon:
(+48) 22 629 40 71 (+48) 22 629 40 75

Faks:
(+48) 22 628 22 71

E-mail:
embassy.warsaw@mfa.bg