rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 15.05.2020

Wjazd i pobyt w Mołdawii

 

Obywatele RP mogą przebywać w Mołdawii bez wiz do 90 dni, w ciągu 6 miesięcy liczonych od daty pierwszego wjazdu (z możliwością pobytu kolejnych 90 dni w ciągu następnych 6 miesięcy). Przy wjeździe do tego kraju termin ważności paszportu winien być dłuższy od zamierzonego okresu pobytu; nie ma jednak ustalonego minimalnego okresu ważności. Obywatele polscy mogą wjeżdżać na terytorium Mołdawii na podstawie dowodu osobistego (nie dotyczy wjazdu na teren tzw. Republiki Naddniestrzańskiej oraz przejazdu przez to terytorium na Ukrainę).  Nie ma formalnego obowiązku posiadania biletu powrotnego, jednakże mołdawskie służby graniczne mogą zażądać jego okazania.

Przy przekraczaniu granicy wymagane jest posiadanie 30 USD na każdy dzień pobytu, nie mniej jednak niż 150 USD. Przy pobytach przekraczających 3 miesiące należy uzyskać pozwolenie na pobyt czasowy.

Na niektórych przejściach granicznych na wschodniej i południowej granicy nie ma punktów mołdawskiej kontroli granicznej.

Przy przekraczaniu „granicy” między terytorium kontrolowanym przez władze Mołdawii a Naddniestrzem należy liczyć się z kontrolą paszportową, celną, ewentualnie kontrolą stacjonujących nad Dniestrem sił pokojowych. W Republice Naddniestrzańskiej obowiązuje odrębne ustawodawstwo, w tym przepisy meldunkowe. Cudzoziemiec zobowiązany jest do zarejestrowania się w Wydziale Wizowo-Rejestracyjnym (OWIR) w ciągu 24 godzin od przekroczenia granicy. Niedopełnienie obowiązku meldunkowego grozi grzywną w wysokości ok. 750 USD.

Obywatele RP przyjeżdżający do Republiki Mołdawii na okres powyżej 90 dni mają obowiązek meldowania się w najbliższym komisariacie policji w ciągu pierwszych 3 dni pobytu. Polacy, którzy zamierzają przebywać w Mołdawii do 90 dni zwolnieni są z tego obowiązku. W przypadku jednak, gdy wjazd do Mołdawii następuje z terytorium Naddniestrza meldunku należy dokonać w ciągu pierwszych 3 dni od przyjazdu. Policja, dokonując rejestracji, decyduje o ewentualnym powiadomieniu Biura Imigracji. Przekroczenie maksymalnego okresu pobytu w Mołdawii skutkuje nałożeniem kary administracyjnej wahającej się między 30 a 80 USD. O wysokości kary decyduje sąd, a do czasu jej uregulowania nałożony zostaje zakaz opuszczania terytorium Republiki Mołdawii.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Ambasada Republiki Mołdowy

Adres:
ul. Imielińska 1,
02-710 Warszawa

Sekretariat:

Tel: (+ 48 22) 114 28 85
Fax: (+ 48 22) 646 20 99

Sekcja konsularna:
(+ 48 22) 646 55 07

E-mail: varsovia@mfa.gov.md
www.: https://polonia.mfa.gov.md/