rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 18.05.2020

Wjazd i pobyt na Słowenii

 

Słowenia należy do krajów strefy Schengen stąd na granicach z Austrią, Węgrami i Włochami nie funkcjonują stałe posterunki graniczne. Niemniej jednak, z uwagi na aktualną sytuację w Europie, na granicy z Austrią przywrócone zostały tymczasowe, okresowe kontrole paszportowo-osobowe. Ponadto słoweńska policja może przeprowadzać wzmożone kontrole tożsamości na terytorium całego kraju. Od osób odwiedzających Słowenię wymagane jest posiadanie ważnego paszportu lub dowodu osobistego. Przed wjazdem należy upewnić się, czy dokument jest czytelny, w dobrym stanie technicznym i pozwala na jednoznaczne stwierdzenie tożsamości. Granica słoweńsko-chorwacka stanowi granicę zewnętrzną strefy Schengen, na której obowiązuje pełny system kontroli paszportowo-celnej. Do przekroczenia granicy wymagane jest bezwzględne posiadanie ważnego dokumentu tożsamości (dla obywateli polskich dowód osobisty bądź paszport). Nawet nieświadoma próba przekroczenia granicy bez ważnego dokumentu tożsamości, traktowana jest jako wykroczenie podlegające karze grzywny w wysokości do 500 euro. Policja słoweńska przeprowadza bardzo skrupulatne kontrole, mające na celu wykrycie samochodów kradzionych. W przypadku stwierdzenia, że numery identyfikacyjne pojazdu zostały przerobione bądź też, że figuruje on w bazie samochodów skradzionych, jest bezzwłocznie rekwirowany. W uzasadnionych przypadkach, prokuratura kieruje ponadto do sądu wniosek o ukaranie właściciela lub kierującego pojazdem.

Władze Słowenii, podobnie jak władze pozostałych państw należących do Unii Europejskiej i strefy Schengen, mogą odmówić prawa pobytu na swoim terytorium osobie, która stanowiłaby zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mogła naruszyć podstawowe zasady współżycia społecznego, z uwagi na konieczność ochrony zdrowia publicznego, jak też w przypadku wcześniejszego orzeczenia wobec niej zakazu wjazdu na terytorium kraju.

Meldunek

W Słowenii istnieje bezwzględny obowiązek meldunkowy. W przypadku zakwaterowania w hotelu, ośrodku wypoczynkowym lub turystycznym zgłoszenia dokonuje właściciel obiektu. W przeciwnym wypadku należy osobiście zgłosić meldunek na posterunku policji w ciągu 3 dni od przekroczenia granicy Słowenii lub zmiany adresu zakwaterowania w tym kraju.

Obowiązek ten jest bezwzględnie sprawdzany przez miejscową policję, a brak jego dopełnienia wiąże się z założeniem mandatu karnego w wysokości od 400 do 1200 euro.

Ponadto przy pobytach przekraczających 90 dni istnieje obowiązek uzyskania pozwolenia na pobyt. Wniosek o uzyskanie pozwolenia na pobyt należy złożyć we właściwym terytorialnie urzędzie (Upravna enota) nie później niż w 90 dniu po wjeździe na terytorium Słowenii.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 22.04.2020

Adres

Ambasada Republiki Słowenii

Adres:

al. Jana Chrystiana Szucha 17/19, IV p.
00-580 Warszawa

T: (+) 48 22 8 49 82 82
F: (+) 48 22 848 40 90

E: sloembassy.warsaw@gov.si

www.: http://www.varsava.veleposlanistvo.si