rodzaj wizy

Wjazd i pobyt

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 21.05.2020

Wjazd i pobyt

 

Republika Chorwacji jest państwem członkowskim Unii Europejskiej od 1 lipca 2013 r. Obywatel polski ma prawo wjechać na terytorium Republiki Chorwacji bez wizy i zezwolenia na pobyt oraz przebywać na terytorium Chorwacji do 3 miesięcy od daty wjazdu, jeżeli posiada ważny paszport lub dowód osobisty. Prawo pobytu na terytorium Republiki Chorwacji przez okres dłuższy niż 3 miesiące mają osoby, które:

  • są zatrudnione lub samozatrudnione (pracują na własny rachunek);
  • posiadają ubezpieczenie zdrowotne oraz wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
  • studiują na uczelni wyższej lub odbywają szkolenie zawodowe, posiadają odpowiednie ubezpieczenie zdrowotne oraz dowiodą oświadczeniem, że posiadają wystarczające środki finansowe do utrzymania siebie i członków swojej rodziny, tak aby nie stanowić obciążenia dla pomocy społecznej;
  • są członkami rodziny obywatela państwa należącego do EOG spełniającego warunki  wymienione powyżej.

Pobyt trwający dłużej niż 3 miesiące (w celu wykonywania pracy, łączenia rodziny, studiowania itp.) należy zgłosić najpóźniej 8 dni przed upływem trzymiesięcznego okresu pobytu we właściwej komendzie lub posterunku policji. Na podstawie zgłoszenia i okazania ważnego dokumentu tożsamości oraz potwierdzenia o zatrudnieniu (pozostawaniu w stosunku pracy) lub o samozatrudnieniu, studiowaniu, odbywaniu szkolenia zawodowego (w zależności od sytuacji) we właściwej komendzie lub posterunku policji wydaje się zaświadczenie o zgłoszeniu pobytu tymczasowego (Potvrda o prijavi privremenog boravka).

Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Przekraczanie granicy chorwackiej odbywa się na podstawie paszportu lub dowodu osobistego (zarówno dorośli, jak i dzieci muszą na granicy okazać ważny dokument podróży!). W przypadku podróży samolotem należy sprawdzić, czy wybrane linie lotnicze wymagają przedstawienia paszportu przed wpuszczeniem na pokład, czy akceptowane są także dowody osobiste. Przy wjeździe nie ma szczególnych wymogów dotyczących okresu ważności ww. dokumentów, jednakże nie powinien być on krótszy, niż dozwolony okres pobytu (tj. 90 dni).

Osoba przyjeżdżająca z małoletnim dzieckiem, niebędąca jego prawnym opiekunem, powinna posiadać przy sobie pisemne pełnomocnictwo do sprawowania opieki, wraz z adresem i numerem telefonu prawnego opiekuna, sporządzone najlepiej w języku chorwackim lub angielskim.

Osoby prawne i fizyczne świadczące usługi kwaterunkowe lub cumownicze zobowiązane są bezzwłocznie zgłosić pobyt cudzoziemca właściwym organom. W związku z tym mają prawo poprosić o okazanie dokumentu tożsamości do wglądu, nie mają jednak żadnych podstaw prawnych, aby dokument zatrzymać na dłuższy czas. Zaleca się wykonywanie fotokopii aktualnych dokumentów podróży i posługiwanie się nimi w kontaktach m.in. z właścicielami apartamentów lub okazywanie dokumentów tylko na niezbędny, jak najkrótszy czas.

Cudzoziemcy zobowiązani są do noszenia przy sobie ważnego dokumentu tożsamości i okazywania go na żądanie osób uprawnionych. Sankcją przepisaną za niemożliwość okazania dowodu lub paszportu na żądanie funkcjonariusza policji (lub innej uprawnionej osoby) jest kara pieniężna w wysokości od 500 do 3 000 HRK.

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 21.05.2020

 

Adres

Ambasada Republiki Chorwacji w Rzeczypospolitej Polskiej

Adres:
Ignacego Krasickiego 25
02-611 Warszawa
POLSKA

Tel. 0048 22 844 23 93, 844 39 94
Fax: 0048 22 844 48 08, 844 22 70

croemb.warszawa@mvep.hr