rodzaj wizy

Wjazd i pobyt turystyczny

Formularze

dodatkowe informacje

data aktualizacji: 14.05.2020

Wjazd i pobyt w Maroku

 

Obywatele polscy udający się turystycznie do Maroka są zwolnieni z obowiązku wizowego na okres do 90 dni. Prawo wjazdu bez wizy obejmuje też Saharę Zachodnią, przy czym dokumenty podróżnego mogą być tu kontrolowane przez siły porządku publicznego częściej, niż w innych regionach Maroka.

Jedynym dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy i wjazdu na terytorium Maroka jest paszport, którego ważność musi obejmować co najmniej cały okres planowanego pobytu. Nie ma odrębnych przepisów dotyczących wjazdu i pobytu na podstawie paszportu tymczasowego. Ostateczną decyzję o wpuszczeniu cudzoziemca na terytorium Maroka podejmuje każdorazowo służba graniczna. Osoba podróżująca musi posiadać bilet powrotny oraz udokumentować posiadanie środków finansowych wystarczających na cały planowany pobyt (gotówka, karty kredytowe, wyciąg z konta itp.).

W przypadku pobytu przedłużającego się ponad 90 dni zaleca się zgłoszenie tego faktu do służb imigracyjnych. Nielegalny pobyt karany jest grzywną, decyzją o wydaleniu i zakazie wjazdu.

Rodzice podróżujący z małoletnim dzieckiem winni posiadać, oprócz paszportu dziecka, odpis jego aktu urodzenia. Jeżeli małoletni podróżuje wyłącznie z jednym rodzicem obowiązuje okazanie zezwolenia drugiego rodzica na podróż dziecka (podpis poświadczony urzędowo).

W razie utraty paszportu, na podstawie którego wjechano do Maroka,  należy niezwłocznie powiadomić najbliższy posterunek policji oraz wymagać sporządzenia protokołu zgłoszenia utraty. Dokument ten będzie wymagany przez służbę graniczną przy wyjeździe z Maroka, a w przypadku jego braku strona marokańska może zakazać cudzoziemcowi wyjazdu z kraju do czasu wyjaśnienia sprawy.

 

* Powyższe informacje zaczerpnięto ze strony MSZ dn 20.04.2020

Adres

Ambasada Królestwa Maroka w Polsce

Adres:

ul. Dabrowskiego 72
02-561 Warszawa

Telefon: 22 849 63 41